Rare Antique Thc

Koshirae

  • Rare Motif Shinto Religion Menuki 18-19thc Japanese Edo Koshirae Tsuba Antique
  • Rare Motif & Form Frog Tsuba 18-19thc Japanese Edo Samurai Koshirae Antique F839
  • Rare Higo-school Kojiri 18-19thc Japanese Edo Antique For Koshirae
  • Rare Silver-o-seppa 18-19thc Japanese Original Antique Edo Koshirae Tsuba
  • Very Rare Edo-higo Iron Short Kogai 18-19thc Japanese Edo Tsuba Koshirae Antique
  • Rare Shakudo Wari-kogai Flowers 18-19thc Japanese Edo Tsuba Koshirae Antique
  • Rare Chicken Kozuka Kyo-goto-school 18-19thc Japanese Edo Koshirae Tsuba Antique
  • Rare Shakudo Wari-kogai Kamon 18-19thc Japanese Edo Tsuba Koshirae Antique
  • Rare Signed Ax Katana Tsuba 18thc Japanese Edo Antique Koshirae Fitting E977
  • Rare Sterling Shibuichi Tsuba 18-19thc Japanese Edo Antique For Koshirae E997